• Artikkelin kategoria:Artikkelit
  • Artikkeli julkaistu:6.10.2021

Mitä kuuluu INSPIRElle?

Kirjoittaja

You are currently viewing Mitä kuuluu INSPIRElle?
Eurooppalaiset INSPIRE-asiantuntijat kokoontuivat Helsinkiin syksyllä 2019. Tämän jälkeen yhteistyö on jatkunut virtuaalisesti. Kuva: Riikka Kivekäs

Spatineo Oy laati alkuvuodesta 2021 maaja metsätalousministeriön toimeksiannosta raportin INSPIRE-toimeenpanon tilanteesta Suomessa. Tämä kirjoitus perustuu raportissa esitettyihin tuloksiin. Lisäksi kysyin muutamista organisaatioista, mitä heidän asiantuntijansa ajattelevat INSPIRE-toimeenpanosta tällä hetkellä. 

INSPIRE lisännyt paikkatietojen hyödyntämistä ja avoimuutta 

Hyödyissä korostuvat yhteistyö ja tietojen avoimuus. Direktiivin toimeenpano on lisännyt yhteistyötä eri toimijoiden välillä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Se on myös lisännyt tietoa siitä, mitä aineistoja ja palveluja muilla ja toisaalta omassakin organisaatiossa on tarjolla. Käyttäjät myös kokevat, että INSPIRE on edistänyt uusien teknologisten ratkaisujen käyttöönottoa. Standardisoitujen rajapintapalvelujen käyttö on mahdollistanut aineistojen hyödyntämisen yli organisaatiorajojen. Yleisesti paikkatietojen käyttö on lisääntynyt voimakkaasti INSPIREn myötä. Samalla ymmärrys paikkatiedoista on kasvanut ja osaaminen on parantunut. 

Teknologinen kehitys luo uusia hyviä käytänteitä 

Osa organisaatioista on jo pitkällä INSPIRE-toimeenpanossa. Metatietoja on laadittu, ja paikkatiedot ovat saatavilla rajapintapalvelujen kautta. Haasteita aiheuttavat tällä hetkellä tietotuotteet. Kaikki vaatimukset harmonisoiduille tietotuotteille eivät aina sovellu oman organisaation tarpeisiin, kun odotukset ja tarpeet vaihtelevat organisaatioiden ja maiden välillä. Haastattelemamme INSPIRE-asiantuntijat Tilastokeskuksesta, Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE) ja Liikenne- ja viestintävirastosta (Traficom) toivat esiin myös huolen, miten INSPIRE pysyy mukana teknologisessa kehityksessä. Markkinoille tulee koko ajan uusia paikkatietoteknologioita ja tiedostoformaatteja. Tähän huoleen etsitään ratkaisuja koko ajan eurooppalaisena yhteistyönä kehitettyjen hyvien käytänteiden (good practices) avulla. Esimerkiksi uudet OGC API Features -rajapintapalvelut hyväksyttiin keväällä INSPIREn hyväksi käytänteeksi latauspalveluille. 

Pienistä organisaatioista puuttuu resursseja 

Pienten tiedontuottajien suurimpana haasteena on resurssien puute. Osaavia henkilöitä on liian vähän, ja aikaa velvoitteiden hoitamiseen ei ole riittävästi. Tämä haaste näkyy valtionhallinnossa ja maakunnissa, mutta erityisesti kunnissa. Raportin mukaan osassa kunnista INSPIREtoimeenpano vaikuttaa kaukaiselta. Kunnissa on vaikea hahmottaa, mitä hyötyä INSPIREstä on. Osa ohjeistuksesta nähdään vaikeaselkoisina ja jopa ristiriitaisina. Vuosien varrella vaatimuksiin on tullut muutoksia, joissa on välillä vaikea pysyä mukana. 

INSPIRE tähtää tulevaisuuden tarpeisiin 

Monessa organisaatiossa INSPIRE-velvoitteet ovat ainakin osittain hoidossa. INSPIREn tavoitteiden saavuttamiseksi luodaan uusia käytänteitä, joiden avulla jaetaan tietoa hyvistä ratkaisuista yli organisaatioiden ja valtioiden rajojen. INSPIREn piiriin kuuluvia tietoja kuvataan, avataan ja julkaistaan koko ajan lisää. Samaan aikaan Euroopan Unionin komissio on käynnistänyt arviointiprosessin, jossa mietitään direktiivin mahdollisia päivitystarpeita. Tarkoituksena on yhdenmukaistaa direktiiviä heinäkuussa voimaan tulleen avoimen datan direktiivin kanssa ja lisätä teknologiariippumattomuutta. Teini-ikäinen INSPIRE-direktiivi on murroskohdassa miettimässä, miten se vastaa tulevaisuuden haasteisiin. Jännittävää nähdä, mitä kaikkea se tarkoittaa.

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu Positio-lehdessä 3/2021. Lue koko artikkeli alkuperäisessä muodossaan täältä.