• Artikkelin kategoria:Artikkelit
  • Artikkeli julkaistu:6.10.2021

Väylätiedot hyötykäytössä, mutta kenellä ja miksi?

Valtion tie-, rata- ja vesiväyliä hallinnoiva Väylävirasto on julkaissut avoimena datana noin 270 tietoaineistoa, ja aineistoja myös avataan koko ajan lisää. Viraston teettämä selvitys kertoo, että avoimelle väylätiedolle löytyy runsaasti käyttöä niin työssä kuin vapaa-ajan harrastuksissakin.

Kirjoittaja

You are currently viewing Väylätiedot hyötykäytössä, mutta kenellä ja miksi?

Väylätiedon hyödyntäminen -selvityksen tavoitteena oli saada tietoa väylätietojen käytön määrästä sekä käyttökohteista ja -tarpeista. Näiden tietojen avulla Väylävirasto voi ottaa paremmin huomioon asiakkaiden tarpeet tietopalvelujensa kehittämisessä. Tietoja kerättiin usealla eri tavalla: kyselyllä, haastatteluilla ja sovelluksien käyttö- eli lokitietoja analysoimalla. Näin laajaa käyttötietojen keruuta, tietojen yhdistämistä ja analyysiä ei ole Väylävirastossa koskaan aiemmin tehty. 

Suurimpana käyttäjäryhmänä yritykset 

Selvitys osoitti, että väylätietoja hyödynnetään yhteiskunnassamme monella eri tavalla. Suurin osa kyselyyn vastanneista piti väylätietoja erittäin hyödyllisinä. Väylätietoja haetaan etenkin avoimista kanavista, kuten teemakarttapalveluista, lataus- ja katselupalvelusta sekä rajapintapalveluista. Yritykset muodostavat suurimman muista erottuvan käyttäjäryhmän. Monien yritysten liiketoiminta perustuu avoimiin väylätietoihin, joita hyödynnetään muun muassa erilaisissa sovelluksissa. Muita selkeästi erottuvia käyttäjäryhmiä ovat valtion virastot ja laitokset, yksityishenkilöt sekä alue- ja paikallishallinnon edustajat. Kolmasosa vastaajista käyttää väylätietoja tutkimus- ja kehittämistyössä. Lisäksi moni vastaaja hyödyntää väylätietoja johtamisen ja päätöksenteon tukena, liikennejärjestelmätyössä, omaisuuden hallinnassa sekä väyläverkoston kunnossapidossa.

Logistiikan ja suunnittelun tarpeisiin

 Tiestötietoja hyödynnetään esimerkiksi reittisuunnittelussa, kuten koulukuljetusten järjestämisessä ja joukkoliikenteen suunnittelussa. Erikoiskuljetusten reittejä suunniteltaessa tiedot nopeus-, leveys-, korkeus- ja painorajoituksista ovat olennaisia. Kaupan alalla väylätietoja hyödynnetään sijaintisuunnittelussa, kun etsitään esimerkiksi sopivaa paikkaa palvelulle. Väyliä koskevien paikkatietoaineistojen avulla voidaan laskea palvelualueita, optimoida reittejä ja tehdä saavutettavuusanalyyseja. Väylien suunnittelu-, rakennus- ja kunnossapitohankkeissa ajantasaisen väylätiedon avulla voidaan tehdä muun muassa yleis- ja tiesuunnitelmia, toimenpideselvityksiä ja väyläverkon kokonaisvaltaista kehittämistä.

Tiedot radan varusteista, sijainnista ja kunnosta auttavat rautateiden suunnittelussa. Näitä tietoja hyödynnetään esimerkiksi sähköratasuunnittelussa, yksityisraidesopimuksissa ja tasoristeysten rakentamissuunnitelmissa. Onnettomuustilastoja hyödynnetään liikenteen turvallisuussuunnittelussa, ja toisaalta onnettomuuden jälkeen onnettomuuspaikan väylätiedot auttavat onnettomuuden selvittelyssä. 

Retkeilijän apuna 

Moni käyttää väylätietoja myös vapaaajalla. Vesillä liikkujat voivat hyödyntää väylätietoja esimerkiksi omien melonta- ja veneilykarttojen tekemiseen. Veneilijöiden apuna ovat muun muassa vesiväylien, navigointilinjojen ja merenkulun turvalaitteiden paikkatiedot. Autoilijat, moottoripyöräilijät ja polkupyöräilijät taas hyödyntävät tietoja tiestöstä ja palveluista. Tien tai kadun hallinnollinen luokka, päällyste, valaistus, nopeusrajoitukset, hirvivaroitukset, matkailu- ja museotiet sekä palvelujen tiedot ovat matkailijalle usein kiinnostavia tietoja. 

Toiveena lisää laatu- ja metatietoja 

Selvityksessä käyttäjiltä kysyttiin myös parannuskohteita. Esiin nousi väylätietojen laadun parantaminen ja toisaalta myös koneluettavuus. Käyttäjät kaipaavat enemmän tietoa tietojen laadusta, laatuun liittyvistä kriteereistä sekä keruumenetelmistä. Käyttäjät kaipaavat myös kattavampia metatietoja, jotta he voisivat paremmin arvioida, mihin käyttötarkoituksiin tietoa voi hyödyntää. Käyttäjälle tärkeitä tietoja ovat muun muassa se, milloin aineisto on kerätty, sen sisällöllinen ja alueellinen kattavuus sekä sijaintitarkkuus. 

Kohti käyttäjäystävällisempiä palveluja 

Väylätiedon hyödyntämistä selvitettiin osana Väyläviraston Tieto virtaa -hanketta. Hankkeen tarkoituksena on uudistaa väylätieto-omaisuuden hallinnan kokoavat julkiset tietopalvelut, tuottaa uudenaikaisia tietojen hyödyntämispalveluita, luoda toimintamalleja metatietojen, laatutietojen ja tietovirtojen ylläpitämiseksi sekä toteuttaa tukipalveluita, joilla väylätietoa voidaan rikastaa. Selvitys antaa monipuolista tietoa siitä, miten väylätietoja nykyään käytetään. Tulosten ja hyödyntäjiltä saadun palautteen avulla saadaan luotua konkreettisia askelmerkkejä meneillään oleviin ja pian käynnistettäviin tietopalveluiden kehitysprojekteihin.

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu Positio-lehdessä 3/2021. Artikkelin voi lukea alkuperäisessä muodossaan täältä.