• Artikkelin kategoria:Artikkelit
  • Artikkeli julkaistu:6.10.2021

Yhteiset periaatteet helpottavat tiedon avaamista ja jakelua

Yhteiskuntamme toiminta perustuu valtaviin tietovarantoihin. Tietoa syntyy koko ajan lisää
etenkin julkishallinnossa, ja sitä halutaan myös hyödyntää yhä paremmin. Tiedon laadussa ja
yhteentoimivuudessa on vielä kuitenkin paljon kehitettävää, jotta täydet hyödyt saataisiin irti.

Kirjoittaja

You are currently viewing Yhteiset periaatteet helpottavat tiedon avaamista ja jakelua

Tiedon hyödyntäminen on yksi pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman tavoitteista. Sen toteuttamiseksi valtiovarainministeriö käynnisti keväällä 2020 Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeen. Hanke keskittyy tietopolitiikkaan, tiedon hyödyntämiseen ja tiedon avaamiseen. Hankkeessa laaditaan ehdotus tiedon hyödyntämisen ja avaamisen strategisista tavoitteista. Tavoitteille määritellään toimenpiteet, joiden avulla etenkin julkishallinnossa tuotetun tiedon laatu, saatavuus ja yhteentoimivuus paranisivat. Näin tietoja voisi hyödyntää ja avata laajemmin ja tehokkaammin koko yhteiskunnassa, niin päätöksenteossa, liiketoiminnassa, tutkimuksessa kuin kansalaisvaikuttamisessakin. Samalla tuetaan avoimen datan direktiivin ((EU) 2019/1024) toimeenpanoa Suomessa. Yhteiset periaatteet helpottavat tiedon avaamista ja jakelua Yhteiskuntamme toiminta perustuu valtaviin tietovarantoihin. Tietoa syntyy koko ajan lisää etenkin julkishallinnossa, ja sitä halutaan myös hyödyntää yhä paremmin. Tiedon laadussa ja yhteentoimivuudessa on vielä kuitenkin paljon kehitettävää, jotta täydet hyödyt saataisiin irti. 

Fiksumpaa tietopolitiikkaa 

Tavoitteena on myös vahvistaa tietopolitiikkaa ja edistää siitä käytävää keskustelua. Olemme esimerkiksi laatineet oppimateriaaleja valtionhallinnon eOppiva-oppimisympäristöön ja julkaisseet Tiedon äärellä -podcast-sarjan, josta tulee syksyn aikana uusia jaksoja. Vaikka hanke ei keskitykään paikkatietoon, siinä luodaan pohjaa myös paikkatietopoliittisen selonteon toimeenpanolle. Paikkatietoala on myös hyvä esimerkki siitä, että sektorikohtaiselle työlle on edelleen tarvetta. Sama koskee myös muita sektoreita. Tavoitteena on luoda toimintamalli, jonka avulla voidaan tunnistaa ja jakaa tietoa, josta voisi potentiaalisesti olla hyötyä muille viranomaisille. Tiedon laatukriteerit, mittarit ja laatukehikko valmistellaan yhdessä Tilastokeskuksen kanssa. Samalla tuemme valtiovarainministeriössä tehtävää yhteentoimivuuden periaatteiden kehittämistyötä. 

API-periaatteet yhteentoimivuuden perustana 

Hankkeen tavoitteena on edistää tiedon teknistä yhteentoimivuutta. Tiedon hallinnoijia kannustetaan jakamaan tietoja yhtenäisellä tavalla ensisijaisesti ohjelmointirajapintojen (API, Application Programming Interface) kautta. Tämän tueksi laadimme kansalliset julkisen hallinnon API-periaatteet ja niille toimenpano-ohjeet. API-periaatteet on tarkoitettu koko julkiselle hallinnolle, ja ne muodostavat yhtenäisen tiedonjakelumallin eri viranomaisille. Niissä määritellään yhteiset periaatteet ja suositukset ohjelmointirajapintojen kehitykselle ja digitalisaation edistämiselle. Tarkoituksena on, että periaatteita hyödynnetään julkisissa tietojärjestelmähankinnoissa ja rajapintapalvelujen kehityksessä. Samalla API-periaatteet tukevat voimassa olevan lainsäädännön, kuten tiedonhallintalain ja avoimen datan direktiivin, soveltamista rajapintapalvelujen kehittämisessä. Tärkeimmät neljä tavoitetta periaatteille ovat: 1) asiakaslähtöisyyden ja yhteistyön edistäminen, 2) yhteentoimivuuden ja uudelleenkäytettävyyden lisääminen, 3) tietoturvan ja tietosuojan huomioiminen sekä 4) laadun parantaminen. API-periaatteet eivät siis edistä vain teknistä yhteentoimivuutta, vaan tiedon laajempaa ja tehokkaampaa hyödyntämistä eri organisaatioiden välillä. 

Periaatteet valmistuvat yhteistyöllä 

Julkisen hallinnon API-periaatteiden valmistelu käynnistyi syyskuussa 2020. Järjestimme kaikille avoimen tilaisuuden, jossa pyrimme luomaan yhteisen näkemyksen siitä, mitä ohjelmointirajapinnat ovat, miksi ja mihin eri toimijat niitä tarvitsevat sekä mihin asioihin erityisesti julkisen hallinnon ohjelmointirajapinnoissa tulisi kiinnittää huomiota. Sidosryhmille suunnatussa työpajassa marraskuussa 2020 pohdimme alustavia tavoitteita ja asioita, joille tulisi luoda periaatteet. Lisäksi keskustelimme rajapintapalvelujen kehitykseen liittyvistä haasteista ja esteistä. Alustavat versiot API-periaatteista valmistuivat alkuvuodesta, ja niitä tarkennettiin vielä keväällä. Keväällä järjestettiin myös useita kaikille avoimia esittelytilaisuuksia sekä pilotoitiin periaatteita valtionhallinnon organisaatioiden kanssa. Tällä hetkellä periaatteita viimeistellään ja toimeenpano-ohjeiden valmistelu on käynnissä. Syksyllä on tulossa myös lausuntokierros ja erilaisia koulutuksia. Tämän syksyn aikana käynnistyy myös selvitys julkishallinnon yhteisten tietovarantojen semanttisen yhteentoimivuuden nykytilasta. Tuemme hankkeessa tiedon semanttisen yhteentoimivuuden edistämistä myös avoimen datan direktiivin (PSI-direktiivi) mukaisten arvokkaiden tietoaineistojen osalta. Olethan rohkeasti yhteydessä, jos haluat kuulla lisää yhteentoimivuuden edistämisestä ja hankkeen toimista.

Alkuperäinen artikkeli on julkaistu Positio-lehdessä 3/2021. Lue koko artikkeli alkuperäisessä muodossaan täältä.