• Artikkelin kategoria:Kolumnit
  • Artikkeli julkaistu:24.3.2023

Paikkatietoalan verkostot ja­ka­vat ajatuksia alkuvuoden ti­lai­suu­des­sa­

Kirjoittaja

You are currently viewing Paikkatietoalan verkostot ja­ka­vat ajatuksia alkuvuoden ti­lai­suu­des­sa­

Paikkatietoalan verkostot kokoontuivat GeoForumin järjestämässä tapahtumassa helmikuussa 2023. Tilaisuudessa tutustuttiin alan verkostojen toimintaan ja pohdittiin paikkatiedon käynnissä olevia kehityshankkeita. Mukana oli lähes 20 verkostoa, organisaatiota ja oppilaitosta ympäri Suomen.

Verkostoituminen on olennainen osa paikkatietoalaa, ja se tarjoaa ammattilaisille mahdollisuuden olla yhteydessä muihin alan ammattilaisiin, vaihtaa ajatuksia ja oppia uusista edistysaskeleista ja mahdollisuuksista.

Paikkatietoteknologioiden jatkuvan kasvun ja kehityksen myötä mahdollisuudet vaikuttaa myönteisesti maailmaan vain lisääntyvät. Tarvitsemme monialaista verkottumista, jossa murretaan perinteisiä toimintatapoja ja uudistetaan rohkeasti prosesseja.

Paikkatietoalan verkostotilaisuus järjestettiin GeoForumin Urban3-tiloissa 9. helmikuuta 2023. Tilaisuuden työpajaosuudessa innovoitiin yhteisiä hankkeita ja keskusteltiin yhä enemmän paikkatietoistuvasta maailmasta. 

Kehityksen keihäänkärkihankkeiksi tunnistettiin muun muassa tekoälyn hyödyntäminen ja teholaskennan kyvykkyyden kasvattaminen. Mitä muuta kuuluu paikkatiedolle vuonna 2023?

Digitaaliset kaksoset paikkatiedoissa

Digitaaliset kaksoset ovat keskeinen Suomen Digitaalisen kompassin aihealue paikkatiedon osalta. Tällä hetkellä on olemassa useita konseptiin nojautuvia hankkeita, joiden etenemistä seurataan kuten metsän digitaalinen kaksonen, erilaiset rakennetun ympäristön digitaaliset kaksoset, Merialuesuunnitelma, ja Metaversen kehitys.

Hankkeilla on selvä yhteys datatalouden trendeihin. Erityisesti EU:ssa on tällä hetkellä useita päällekkäisiä data-avaruushankkeita, kuten European Data Space, GAIA-X, EU Open Data Portal, Eurostat ja INSPIRE. Näiden ohjelmien päällekkäisyys heijastaa tietojen monimutkaisuutta ja monimuotoisuutta sekä tarvetta koordinoida niiden hallintaa ja käyttöä.

Keskustelua herätti muun muassa se, miten paljon esimerkiksi HD kartan tai digitaalisten kaksosten yhteensovittamisen eteen oikeasti tehty töitä Suomessa? Onko kaikki mahdollisuudet tunnistettu?

Osaamisen kehittäminen ja osaajavajeen supistaminen

Paikkatietoalaa ravistelee pula ammattilaisista. Ammattitaitoisten työntekijöiden puutteeseen vaikuttavat nopea teknologinen kehitys, paikkatiedon kasvava kysyntä, tietoisuuden ja ymmärryksen puute, vaikeus houkutella ja säilyttää kykyjä, sekä tietysti ikääntyvä työvoima.

Paikkatietoalan osaamisvaje huolestuttaa, koska se vaikuttaa organisaatioiden kykyyn vastata kasvavaan kysyntään ja hyödyntää uusia mahdollisuuksia. Vastatakseen tähän haasteeseen alan verkostotoimijat voivat ryhtyä toimenpiteisiin muun muassa edistämällä työnantajien ja opiskeluvaiheessa olevien vuorovaikutusta, tavoittamalla geoinformatiikan, maantieteen ja IT-alan alan opiskelijoita, vahvistamalla geodesian opetusta, ja järjestämällä työelämäiltoja yhdessä alan yritysten kanssa.

Paikkatiedon vakiointityö – tiedon yhteentoimivuus

Vakiointityön osalta työpajassa tunnistettiin kuusi tarvetta:

  1. JHS-suositusten ilmeinen päivitys on ratkaisematta. Vastuutahoa ei ole löytynyt, tehty työ on vaarassa jäädä hyödyntämättä.
  2. Kaupunkimallintamisen standardoiminen. Soveltaminen etenee ja tekniikat kehittyvät nopeasti, riskinä on menetelmien hajautuminen.
  3. GIS+BIM ilmiön vaikutukset, tilaaminen yhtenäiseksi.
  4. Drone-kartoitusten tilausohjeet ja käsikirja.
  5. Laserkeilausaineistojen hankintaohje. Huom! MMED myönsi apurahan hankkeelle.
  6. Runkopisterekisteri-elinkaaren tiedonhallinta mittausperustaan.

Etenemistä tukeva keskeinen hanke on buildingSMART Finland -vetoinen RYTV-hanke, jossa muun muassa rakennetun ympäristön sanastot ja nimikkeistö yhdenmukaistetaan. RYTV-hankkeessa on mukana laaja verkosto alan toimijoita, ja hankkeella on vahva kytkös kansainväliseen toimintaan.

Lisäksi Tilastojen ja paikkatiedon yhteentoimivuuden verkoston työ on aktiivisesti liikkeellä. Työn keskiössä on pienaluejakojen kansallisen yhtenäisyyden kehittäminen.

Aikasarjalliset paikkatiedot

Ajallinen paikkatieto eli tieto, joka sisältää tietoa aikaulottuvuudesta, voi tuoda runsaasti etuja eri toimialoille ja sovelluksille. Esimerkiksi hätätilanteiden hallinnassa ajallinen paikkatieto voi tarjota reaaliaikaista tilannetietoisuutta, jolloin päätöksentekijät voivat reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin.

Paikkatieto löytyy usein vain yhtenä ajanhetkenä, eli viimeisimpänä ajanhetkenä. Mistä käyttäjä löytää helposti esimerkiksi historiatiedot?

Tiedonvaihto alan asiantuntijoiden kanssa motivoi eteenpäin

Tulevat muutokset tarvitsevat erilaista ja kokeilevaakin ajattelua, jotta löydämme ratkaisut hyvinvointiyhteiskuntaa tukevan paikkatietoalan tulevaisuudelle, resurssitarpeille ja digitalisaatiolle. 

Toimintamallit ja digitalisaatio tullaan rakentamaan tiiviissä yhteistyössä organisaatioiden kesken. GeoForum jatkaa työpajan pohjalta yhteishankkeiden viemistä eteenpäin!