• Artikkelin kategoria:Artikkelit
  • Artikkeli julkaistu:1.3.2024

Suomen alueluokitus täydentyy pienalueilla

Suomesta puuttuu tällä hetkellä yhtenäinen ja yhteensopiva kuntaa pienempien alueiden tilastoinnin aluejako. Tätä puutetta korjataan käynnissä olevassa työssä, jossa Suomen ympäristökeskuksessa yhteistyössä Tilastokeskuksen ja Maanmittauslaitoksen kanssa laaditaan ehdotusta uudeksi pienaluejaoksi Suomeen. Tavoitteena on täydentää alueiden luokittelua siten, että tietoa olisi saatavilla yhtenäisin periaattein määritellyiltä pienemmiltä alueita.

Kirjoittaja

You are currently viewing Suomen alueluokitus täydentyy pienalueilla
Kuva: Canva

Pienalueille on tarvetta

Keväällä 2023 avoinna olleeseen aiheeseen liittyvään kyselyyn saatiin yli 50 vastausta, joista paljastui paitsi nykyisten aluejakojen puutteita, myös useita erilaisia käyttötarpeita. Seuraavaksi muutamia havaintoja kyselyn perusteella nousseisiin tarpeisiin sekä siitä minkälaisiin tavoitteisiin olemme päätyneet pienalueiden määrittelyn suhteen.

Kysely oli avoin ja se kohdistettiin verkostoihin, joissa toimii tilastoinnin, paikkatiedon ja aluetiedon käyttäjiä ja kehittäjiä. Vastaajat pitivät työtä tarpeellisena ja tunnistivat nykyisten alueluokitusten puutteita suhteessa tietotarpeisiin. Alueluokitusten selkeyttämistä pidettiin tärkeänä. Samalla monissa vastauksissa nousi esiin tarve paikkatiedon paremmalle yhteentoimivuudelle, joka alueluokituksissa tarkoittaa esimerkiksi sitä, että eri tasoisten alueiden aluerajat ovat yhtenäiset. Myös tietoturvan ja avoimen datan näkökulmat ovat tärkeitä, kun käytetään paikkatietoihin perustuvia aluetietoja. Esimerkiksi yleisesti kuntatasoa tarkemman aluetiedon tuottamisessa käytettyjen tilastoruutujen tarkkuus aiheuttaa niiden avoimuuteen ja tietosisältöön rajoitteita.

Tarkemman aluetiedon tarve kattaa paitsi käytännön työn kunnissa, myös aluekehityksen seurannan ja ennakoinnin seudullisesti. Erityisesti seudullisilla toimijoilla kuten maakuntien liitoilla ja hyvinvointialueilla on tarpeita kuntaa tarkempaan aluetietoon alueiden ja aluetyyppien yhdenmukaisen vertailun ja kehittämisen näkökulmasta. Myös valtakunnallisen aluekehityksen näkökulmasta kunta sellaisenaan tilastoinnin alueyksikkönä on ongelmallinen. Kuntarajat perustuvat historiaan ja eri tahtisesti vaiheittain edenneisiin hallinnollisiin ratkaisuihin, joten ne eivät rajaa nykyistä fyysistä tai toiminnallista yhdyskuntarakennetta mielekkäästi tai yhdenmukaisesti.  

Lisäksi vastauksissa nousivat tutkimusyhteisön tarpeet erityisesti joustavaan monitasoiseen alueluokitukseen, joka tarjoaisi nykyistä enemmän mahdollisuuksia tutkittavan ilmiön kannalta sopivan alueyksikön määrittelyyn. Elinkeinoelämän tarpeet taas liittyvät esimerkiksi omien tietoaineistojen rikastamiseen tilastotiedoilla riittävän tarkalla aluetasolla.

Tavoitteena myös yleisemmät periaatteet aluejakojen muodostamiseen       

Työn aikana pienalueiden idea on tarkentunut ja kyselyn tuottama aineisto vahvisti ajatusta siitä, että tavoite ei ole pelkästään yhden uuden pienaluejaon määrittely, vaan ylipäätään pienialaisten aluerajausten kytkeminen osaksi valtakunnallisia alueluokituksia. Luokituksessa tulee siis huomioida hierarkkinen rakenne, jossa pienempiä alueyksiköitä yhdistelemällä muodostuu suurempia alueyksiköitä. Pienin alueyksikkö aluejakojen muodostamisessa ei siis olisi ns. pienalue vaan tarvitaan niitä pienialaisempi perusyksikkö, joka mahdollistaa eri tarkoituksiin soveltuvien erilaisten vertailukelpoisten pienaluejakojen tuottamisen ja ylläpidon jatkossa.

Vaikka pienalueista pyritään tekemään pysyviä tilastoalueita, aluejakoihin on määriteltävä niiden muutosten hallinta. Perusperiaatteina pienalueiden muodostamisessa ne tehdään yhteensopiviksi kuntarajojen kanssa, ne huomioivat yhdyskuntarakenteen ja noudattelevat maantieteellisiä luonnollisia rajoja. Lisäksi ne määritellään tietoturva ja yhteentoimivuus varmistaen. Mikäli jonkin näistä tekijöistä muuttuu, saattaa muodostua tarpeita muuttaa aluejaon rajoja.   

Kevään 2024 aikana työ etenee vaiheeseen, jossa pienalueista tuotetaan testiaineisto, joka avataan kommentoitavaksi. Vuoden loppuun mennessä hankkeessa laaditaan ehdotus pienalueiden muodostamiseen. Hankkeen jälkeen jää pohdittavaksi millä aikataululla ehdotuksen mukainen toteutus tapahtuu.

Pienalueita kehitetään hankkeessa, jossa Suomen ympäristökeskus, Tilastokeskus ja Maanmittauslaitos yhdessä kehittävät paikkatietoihin pohjautuvaa tilastotuotantoa Suomessa. Hankkeen virallinen nimi on ”The GSGF in Finland — Integration of geospatial and statistical information in Finland (GSFI)” ja se on EU:n rahoittama. Hankkeen suomenkielinen nimi on ”Paikkatiedot Suomen tilastotuotannossa”. Hanke toimii tiiviissä yhteistyössä Tilastojen ja paikkatiedon integrointiverkoston kanssa.