• Artikkelin kategoria:Tiedotteet
  • Artikkeli julkaistu:4.4.2024

Tiedote: Paikkatietoalan standardit ja suositukset

Paikkatietoalan standardit ja suositukset määrittelevät, miten paikkatietoaineistot ja -palvelut tulee toteuttaa. Tavoitteena on, että paikkatietoaineistot, paikkatietopalvelut ja paikkatietojärjestelmät olisivat yhdenmukaisia ja yhteentoimivia.

Paikkatietoalan standardit ja JHS-suositukset löytyvät nykyään GeoForumin sivustolta https://geoforum.fi/paikkatietoalan-standardit-ja-suositukset/.

Paikkatietoalaa ohjaavat suositukset

PATINEn suositus julkisen hallinnon paikkatietoja koskevista rajapinnoista

Paikkatietoja koskevissa rajapintapalveluissa tulee käyttää ja tuottaa OGC:n (https://www.ogc.org) OGC-API -suosituksen ( http://www.ogcapi.org/) mukaisia palveluita aina kun mahdollista. Yksinkertaisten paikkatietoaineistojen koodaus (encoding) rajapintapalveluissa voidaan tehdä esimerkiksi GeoJSON-, JSON-, GML- tai PBF-muotoon

Kansallinen paikkatietostrategia 2022-2025

Kansallinen paikkatietostrategia 2022-2025 kuvaa keinot, jolla varmistetaan suomalaisen paikkatiedon saatavuus, laatu ja turvallisuus. GeoForum kokosi keväällä 2021 yhteen laajan asiantuntijajoukon, jonka kanssa Kansallinen paikkatietostrategia päivitettiin. 

Paikkatietopoliittinen selonteko 

Paikkatietopoliittinen selonteko linjaa, minkälaisia paikkatietoja yhteiskunnassa tarvitaan sekä miten niiden tuottamista, hallintaa ja jakelua kehitetään ja miten niiden käyttöä edistetään. Visiona on, että Suomessa on maailman innovatiivisin ja turvallisin paikkatiedon ekosysteemi.

Selonteon julkaisi maa- ja metsätalousministeriö vuonna 2018 ja se on saatavilla Valtioneuvoston julkaisuna.

Päätöksen paikka – Kansallinen paikkatietostrategia 2018

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja Paikkatietoverkoston laatima Kansallinen paikkatietostrategia vuosille 2017-2018 toimi lähtökohtana Paikkatietopoliittiselle selonteolle. Pääpaino oli paikkatiedon vaikuttavuudella.

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri määrittelee kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin tavoitetilan. Tavoitteena on paikkatiedon ja siihen liittyvien toiminnallisuuksien semanttinen ja tekninen yhteentoimivuus, joka edistää organisaatioiden yhteentoimivuutta paikkatietojen yhteiskäytön lisäämiseksi. 

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri perustuu lakiin ja asetuksen paikkatietoinfrastruktuurista. Paikkatiedon viitearkkitehtuuri ei kuvaa paikkatiedon hyödyntämistapoja, vaan keskittyy paikkatiedon jalostamiseen ja julkaisuun yhteentoimivalla tavalla. Viitearkkitehtuuri on julkaistu vuoden 2018 alussa ja se löytyy avoindata.fi -sivustolla.

Paikkatiedon paikka – Kansallinen paikkatietostrategia 2016

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja Paikkatietoverkoston laatima Kansallinen paikkatietostrategia 2016 “Paikkatiedon paikka” korosti paikkatietojen hyödyntämistä.

Sijainti yhdistää – Kansallinen paikkatietostrategia 2010-2015

Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja Inspire-verkoston laatiman strategian sisio korosti, että paikkatiedon käyttö tehostaa toimintaa ja päätöksentekoa sekä lisää osallistumisen mahdollisuuksia. Ehdotetut toimenpiteet tähtäsivät tiedon saatavuuden ja palvelujen käytettävyyden parantamiseen.

Paikkatietoalan sanastot

Paikkatietoalan sanastoihin on koottu alan keskeisimmät termit ja käsitteet. Keskeisin sanasto on Geoinformatiikan sanasto.

Lue lisää: Paikkatietoalan sanastot

Metatiedot

Metatieto on tietoa tiedosta, tässä tapauksessa paikkatiedosta. Metatietojen avulla kuvaillaan, millainen aineisto tai palvelu on.

Lue lisää: Metatiedot