• Artikkelin kategoria:Kolumnit
  • Artikkeli julkaistu:11.7.2024

OGC:n innovaatiopäivät Tartossa tarjosivat laajempaa näkökulmaa paikkatietoalan kehitykseen Euroopassa

Kirjoittaja

You are currently viewing OGC:n innovaatiopäivät Tartossa tarjosivat laajempaa näkökulmaa paikkatietoalan kehitykseen Euroopassa

OGC:n Euroopan innovaatiopäivät (OGC Innovation Days Europe 2024) järjestettiin tänä vuonna 1.-2.7. Viron Tartossa, jossa järjestettiin samalla viikolla myös avoimen lähdekoodin paikkatieto-ohjeimistoihin keskittynyt FOSS4G Europe-tapahtuma.

OGC Innovation Days on The Open Geospatial Consortium (OGC) kahdesti vuodessa eri puolilla maailmaa järjestämä tapahtuma, joka yhdistää päättäjiä, tutkijoita ja teknologiaosaajia toisaansa ja pyrkii tätä kautta löytämään uusia ratkaisuja uusiin ongelmiin.

Tapahtuma edistää yleisesti YK:n kestävän kehityksen tavoitteita sekä keskittyy tapahtumissa erikseen valikoituihin teemoihin.

Tarton tapahtuman teemoina olivat erityisesti:

Tähän blogiin olen kerännyt joitain tärppejä tapahtumasta, mutta kokonaisuutena kaikkien aiheiden läpi käyminen vaatisi pienen kirjan kirjoittamista.

Blogin lopussa on myös linkkejä tapahtumassa esiteltyihin Euroopan komission yhteisen tiedekeskuksen julkaisuihin sekä tapahtumassa esillä olleiden eurooppalaisten paikkatietoalan hankkeiden sivuille.

Ympäristönmuutoksen vaikutukset alkava näkyä Euroopassa

Suoraan ihmisiin kohdistuvien vaikutuksien, kuten helleaallot ja sään ääri-ilmiöt, lisäksi ilmaston muutos on jo alkanut vaikuttaa myös ruoan tuotantoon sekä metsien kasvillisuuteen.

Erityisesti kehittyvät markkinat ovat näissä ketjuissa haavoittuvassa asemassa, koska tuotantoketjun alkupäässä ei välttämättä ole tietoja tai keinoja mukautua muutokseen riittävän nopeasti.

Aiheeseen liittyen OGC:n innovaation päivillä Anton Eitzinger esitys nostii esiin CGIARin pienviljelijöille kohdistamaan aloitetta sekä paikkatiedon tuomia mahdollisuuksia helpottaa pienviljelijöiden arkea muutokseen mukautumisessa.

Vaihtoehtoisia kasveja banaanien viljelylle paikkatietoanalyysien avulla, Anton Eitzinger, OGC iDays 2024

Erittäin mielenkiintoinen käytännön sovellus oli myös GeoFarmer-sovellus, joka mahdollistaa tiedon välittämisen lisäksi paikallisten yhteisöjen rakentumisen viljelijöiden ja tutkijoiden välille.

Tarton yliopiston Aveliina Helm vastaavasti korosti omassa esityksessään luonnon biodiversiteetin merkitystä Euroopassa sekä sitä, ettei varsinaista positiivista kehitystä ole asian kannalta juuri nähty.

Mm. IPBESin raportit biodiversiteetin ja ekosysteemien kunnon osalta piirtävät varsin karua kuvaa aiheen tiimoilta Euroopassa. Muutokset ovat nähtävissä uhanalaisten kasvien tilanteen lisäksi arkisempien lintujen havaintojen määrissä Euroopassa.

Loss of common species and interactions in Europe, Aveliina Helm, OGC iDays 2024

Virossa ongelmaan on jo herätty ja esim. Tarton yliopiston kehittämästä Greenmeter-työkalusta voi tarkistaa suoraan verkossa eri puolella Viroa olevien maa-aluiden biodiversiteetin tilaa ja verrata sitä muihin alueisiin.

Greenmeter tuottama kartta Tarton yliopiston ympäristöstä, 2024

Työkalu muodostaa kartalla näytettävät indeksiarvot yli 60 tausta-aineistosta ja helpottaa samalla biodiversiteetin käsitteiden ymmärtämistä. Esimerkkinä OGC:n kokouspaikkana toimineen Tarton yliopiston ympäröivä alue ei saanut kovin korkeaa arvosanaa biodiversiteetin osalta.

Ilmaston ja ympäristön muutokset kytkeytyvät toisiinsa

Hiekkakärpästen levittämien tautien leviämisen tutkimisen haasteita, Danyang Wand, OGC iDays 2024

Innovaatiopäivien toisen päivän ohjelmassa oli useampi tähän aihepiiriin liittyvä esitys, joissa nostettiin mm. uusien tautien ilmaantuminen Etelä-Eurooppaan. Sään lämpenemisen myötä mm. hiekkakärpästen sekä tiikerihyttysten elinolosuhteen paranevat ja tätä kautta mm. trooppisiin maihin yhdistettyjä tauteja on alkanut ilmaantua myös Euroopan sisällä levinneinä.

Tautien levinneisyystutkimuksen haasteita paikkatietoalalla, Luigi Sedda, OGC iDays 2024

Omat haastensa tautien leviämisen tutkimiseen paikkatiedon keinoin tuovat edelleen olennaisten tietojen ajalliset viiveet ja se, ettei malariaa lukuunottamatta monien tautien esiintymiä tilastoida välttämättä edes valtiollisella tasolla.

Kestävä kehityksen merkitys Euroopan paikkatietoalalla kasvaa

Kestävän kehityksen merkitystä ja vaikutusta Euroopan paikkatietoaineistojen tuotantoon nosti esiin mm. Clement Albergelin pitämä esitys Euroopan avaruusjärjestön, ESAn, ilmastonmuutosaloitteesta.

Kyseessä on laaja ohjelma, joka osaltaan ohjaa myös Euroopan avaruusohjelman tulevia tavoitteita. Lyhyenä introna aiheeseen toimii alla oleva kuva ja lisää tietoa aiheesta löytyy ESA:n ilmastosivuilta.

Expanding ESA’s Climate Change Iniative, Clement Albergel, OGC iDays 2024

ESA:n laajennettuun ilmasto-ohjelmaan on jo ensimmäisessä vaiheessa varattu 90 M€ budjetti ja se painottuu erityisesti ilmastonmuutoksen todentamiseen.

Samaan aihepiiriin liittyy myös OGC:n päivillä esillä ollut EU:n lippulaivahanke Destination Earth, joka tavoitteena on ilmaston ja ihmisten toimintojen digitaalisen kaksosen rakentaminen koko maapallon mittakaavassa.

Destination Earth (DestinE) on EU:n lippulaivahanke maapallon digitaalisen kaksosen luomiseksi

Destination Earthin ensimmäisen version julkistusta juhlittiin Kajaanissa jo kesäkuun alussa ja #DestinE julkistustilaisuuden melkein 4-tuntinen tallenne on myös katsottavissa #DigitalEU YouTube-kanavalla.

Digitaalisten kaksosten aihetta edistetään Suomessa tällä hetkellä mm. Maanmittauslaitoksen julkaisemalla kyselyllä digitaalisia kaksosia edistävistä hankkeista. MML kyselyyn voin vastata tämän linkin kautta.

Eurooppa on siirtymässä avoimesta INSPIRE-aineistoista kohti yhteisiä data-avaruuksia

Vuonna 2007 voimaan tullut INSPIRE-direktiivi on vaikuttanut vahvasti Euroopan paikkatietoaineistojen kehitykseen viimeisen kahden vuosikymmenen aikana luoden yhteisen pohjan eri EU-maiden paikkatietojen vertailulle.

INSPIRE direktiivin lyhyt esittely EU INSPIRE-kanavalla

Kesäkuun alussa voimaan tullut avoimen datan arvokkaiden tietoaineistojen asetus on osittain laajentanut aiempi INSPIRE-velvoitteita ja samalla tuonut uusia aineistoja EU:n tasolla jaettaviksi.

Osin näistä uusista vaatimuksista esiin noussut keskustelu paikkatietoalalla on peittänyt alleen myös laajemmat tavoitteet, mitä EU:lla on mm. avoimen ympäristödata osalta. EU:n tasolla yhteiset data-avaruudet on konsepti, joka esiteltiin juuri toimikautensa päättävän komission toimikauden alussa vuonna 2020 julkaistussa EU:n yhteisessä datastrategiassa.

Viimeistään viime syksynä järjestetyn INSPIRE-konferenssin teeman, Green Data for All, ja esitysten myötä on selvinnyt, kuinka nämä EU:n vanhemmat paikkatietovelvoitteet liittyvät tuleviin data-avaruuksiin sekä kuinka erityisesti INSPIRE-aineistoista luodaan yhteistä pohjaa ympäristödatan data-avaruuden luomiselle.

Vuoden 2023 INSPIRE-konferenssin teemana oli Green Data For All

INSPIRE-direktiivin merkitystä ympäristödatan data-avaruuden luomiselle on nostettu esiin myös Euroopan komission yhteisen tiedekeskuksen (JRC), vuoden 2021 julkaisussa INSPIRE – A Public Sector Contribution to the European Green Deal Data Space. OGC tapahtumassa raporttia esitteli yksi sen kirjoittajista, Marco Minghini.

INSPIRE-direktiiivin sisältö on tällä hetkellä uudelleen arvioinnissa vihreän datan näkökulmien lisäämiseksi, Marco Minghini, OGC iDAYS 2024

Eurooppalaiset yhteiset data-avaruudet kokonaisuutena on huomattavasti nykyistä INSPIRE-direktiiviä laajempi kokonaisuus, mistä paikkatietoon kytkeytyvät myös EU:n Copernicus-ohjelma sekä maanviljelyn, metsien, terveystietojen sekä liikkumisen paikkatietoaineistot.

Common European Data Spaces, Marco Minghini, OGC iDAYS 2024

Laajemmassa kontekstissa data-avaruuksista tarjoaa lisää tietoa myös esim. Suomessa keväällä toiminta aloittanut Data Spaces Alliance Finland sekä Sitran juuri julkaisema Suomalaisten data-avaruuksien tilannekuva.

Paikkatietoalan kansainväliset standardit luovat pohjaa myös tulevaisuuden kehittämiselle Euroopassa

Esimerkkejä OGC:n kansainvälisistä paikkatietostandardeista, Jari Reini, OGC iDAYS 2024

Jari Reini OGC innovaatiopäivillä pitämä esitys nosti esiin kansainvälisten paikkatietostandardien merkitystä osana data-avaruuksien teknistä toteutusta sekä avasi myös kansainvälisen paikkatietostandardien komitean, ISO TC211, aiempaa kannanottoa EU data-avaruuksien kehittämiseen (ISO TC211 Input to EU Data Spaces).

Laajemmassa kuvassa olemassa olevat ISO TC211 standardit sekä OGC:n FAIR periaatteilla julkaisemat paikkatietostandardit luovat hyvän pohjan sekä yhteentoimivan että löydettävissä olevan tiedon julkaisemiselle sekä jakamiselle.

Tosin päivien aikana nousi esiin myös se näkökulma, että pelkkä paikkatietojen löydettävyys ei enää riitä vaan niitä pitää alkaa kehittämään uudelleen käyttäväksi sekä koneluettavampaan muotoon.

Todays Innovation Tomorrows Technology, Marie-Francoise Voidrot, OGC iDAYS 2024

Mitä seuraavaksi?

Kokonaisuutena voin todeta, että näin ensimmäistä kertaa koettuna, OGC Innovation Days Europe 2024 tarjosi erittäin mielenkiintoisen ja laajan näkökulman osaan paikkatietoalan ajankohtaisista aiheista.

Teemat itsessään olivat sen verran laajoja, että tähän tekstiin sain lopulta niistä nostettua vain osan ja myös itselläni menee vielä useampi viikko perehtyessä syvällisemmin tapahtumassa esiteltyihin aiheisiin.

Pelkästään yksittäinen kalvo saattoi esityksissä nostaa esiin useita kymmeniä uusia aiheita ja satoja sivuja uutta materiaali tutustuttavaksi. Tästä hyvänä esimerkkinä OGC:n toiminta ilmastomuutokseen- ja luonnonkatastrofeihin liittyvän resilienssin parissa.

OGC ilmasto- ja luonnonkatastrofien resilienssiin liittyvien hankkeiden klusteri, Marie-Francoise Voidrot, OGC iDAYS 2024

Laajemmassa kontekstissa pitää myös perehtyä tarkemmin EU:n muuttuvaan datasäätelyyn, juuri hyväksyttyyn EU:n ennallistamisasetukseen sekä juuri voimaan tulleeseen arvokkaiden tietoaineistojen asetukseen, johon liittyen mm. MML on jo julkaissut uuden HDV-aineistojen nimeämisohjeen.

Lisää tietoa aiheista

Kotimaista näkökulmaa OGC:n innovaatiopäivien teemoihin on tarjolla syksyn GeoForum Summitin ohjelmassa, missä teemoina ovat mm. kestävä kehitys, datatalous sekä mittaus ja mallinnus paikkatietoalalla.

EU:n data ja tekoälyasetusta avataan myös syyskuussa Teknologiateollisuus – Technology Industries of Finland FLIC-paikkatietotoimialaryhmän Paikkatietojen turvallisuusseminaarissa Helsingissä.

Laajemmin aihepiireistä kiinnostuneille on kerännyt myös alle linkkejä OGC:n innovaatiopäivillä esillä olleista hankkeista sekä julkaisuista päivien aihepiireihin liittyen.

Aiheisiin liittyviä EU-julkaisuja:

Muita aiheisiin liittyviä julkaisuja:

Tapahtuman järjestelyissä mukana olleiden projektien sivuja:

Tapahtumassa mainittuja paikkatietoalan kehityshankkeita Euroopassa: